ปฏิทินและกิจกรรม  

loader
   

ไกลกังวล  

   
142975
จำนวนผู้เข้า วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งหมด
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทุกวัน
77
119
304
141135
5869
6870
142975

Your IP: 54.91.189.248
Server Time: 2015-07-28 21:44:09
   

ผลการประเมินภายใน 2557

ผลการประเมินภายใน57 <<คลิ๊กดูลายละเอียดทั้งหมด>>

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน57  ปฐมวัยปัญญา    <<คลิ๊กดูลายละเอียด>>
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน57  ปฐมวัยหู  <<คลิ๊กดูลายละเอียด>>
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน57  พื้นฐานปัญญา  <<คลิ๊กดูลายละเอียด>>
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน57  พื้นฐานหู  <<คลิ๊กดูลายละเอียด>>
สรุปภาพรวมสถานศึกษา57  ขั้นพื้นฐานปัญญา  <<คลิ๊กดูลายละเอียด>>
สรุปภาพรวมสถานศึกษา57  ขั้นพื้นฐานหู  <<คลิ๊กดูลายละเอียด>>
สรุปภาพรวมสถานศึกษา57  ปฐมวัยปัญญา  <<คลิ๊กดูลายละเอียด>>
สรุปภาพรวมสถานศึกษา57  ปฐมวัยหู  <<คลิ๊กดูลายละเอียด>>

กลุ่มงานอาชีพโรงเรียนน่านปัญญานุกูล

กลุ่มงานอาชีพโรงเรียนน่านปัญญานุกูล

 

 

 

 

แผนปฎิบัติการปีการศึกษา 2557

แผนปฎิบัติการปีการศึกษา 2557  

ดาวโหลดได้ที่นี่

 

แผนปฎิบัติการปีการศึกษา 2556

 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2556
<คลิกที่นี่>

 

 

โครงการ

กิจกรรมในโครงการ

 
 

1.โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายเด็กปฐมวัย

(รวิสรา)

-กิจกรรมกลางแจ้ง

-กิจกรรมกีฬาปฐมวัย

-กิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดี

-กิจกรรมป้องกันโรค อุบัติเหตุ สิ่งเสพติด

-กิจกรรมของเล่นเพิ่มพัฒนาการ

-กิจกรรมหนูน้อยเข้าครัว

 

2.โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ

(นางวราภรณ์)

-กิจกรรมจิตแจ่มใส ใจสงบ

-กิจกรรมเวียนแก้วน้ำ

-กิจกรรมสร้างสรรค์เสรี

-กิจกรรมเต้นประกอบเพลง

 

3.โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม (นางมาลินี)

 

-กิจกรรมหนูน้อยมีวินัย

-กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม

-กิจกรรมนิทานคุณธรรม

-กิจกรรมหนูน้อยคุณธรรม

 

4.โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา

(นางมาลินี)

 

-กิจกรรมเรียนรู้รอบตัว

-กิจกรรมทัศนศึกษา

-กิจกรรมเกมส์นักคิด

-กิจกรรมหนูน้อยนักเล่าเรื่อง

-กิจกรรมคำศัพท์น่ารู้ “อะไรเอ่ย”

-กิจกรรมวิทยาศาสตร์น่ารู้

-กิจกรรมคณิตศาสตร์แสนสนุก

 

โครงการ

กิจกรรมในโครงการ

 
 

5.โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน

(นางรุ่งนภา)

-กิจกรรมกำจัดหิดพิชิตเหา

-กิจกรรมอบรมให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเรื่องสุขภาพในโรงเรียน

-กิจกรรมกำจัดลูกน้ำยุงลาย

-กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน

-กิจกรรมยิ้มสวยฟันสะอาด

-กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพนักเรียน

- กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเอดส์

 

 

6.โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและนาฎศิลป์

(น.ส.พัชรี)

- กิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางด้านศิลปะ

-กิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านกีฬา

- กิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางด้านดนตรี

- กิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางด้านนาฎศิลป์

 

โครงการ

กิจกรรมในโครงการ

 
 

7.โครงการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

(นายอริญชย์)

 

- กิจกรรมอบรมธรรมะสุดสัปดาห์สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

- กิจกรรมอบรมธรรมะสุดสัปดาห์สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

- กิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ(ดอกไม้บานบนลานใจ)

 - กิจกรรมวันสำคัญ

- กิจกรรมธนาคารความดี

- กิจกรรมมารยาทงามอย่างไทย

- กิจกรรมจิตสาธารณะและบำเพ็ญประโยชน์

- กิจกรรมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน

 

8.โครงการส่งเสริมระเบียบวินัย ประชาธิปไตย

(นายธนวรรธน์)

-กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย

-กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย

 กิจกรรมระเบียบแถวหน้าเสาธง

- กิจกรรมปรับพฤติกรรมนักเรียนที่มีปัญหา

 - กิจกรรมอบรมเกี่ยวกับระเบียบวินัยนักเรียน

- กิจกรรมสารวัตรนักเรียน

-กิจกรรมส่งเสริมภาวะผู้นำ

-กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน

-กิจกรรมอบรมประชาธิปไตยน่ารู้

-กิจกรรมเยาวชนคนเก่งฝึกการรอคอย

 

โครงการ

กิจกรรมในโครงการ

 
 

9.โครงการแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

(นางธัณย์สุตา)

 

-กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้

-กิจกรรมพัฒนาภาษาและการสื่อสาร

 

 

10.โครงการส่งเสริมและบริการด้าน ICT

(นายวิสิษฐ์พล)

- กิจกรรมส่งเสริมและบริการด้านICT

 

 

11.โครงการพัฒนาทักษะพื้นฐานงานอาชีพเพื่อการมีงานทำ (นางศิริลักษณ์)

1.ส่งเสริมอาชีพระยะสั้นร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน

- ช่างซ่อมจักรยานยนต์

- ทำขนมอบ

- พิมพ์ดีด

- เย็บผ้าและประดิษฐ์

- เสริมสวย

- ตัดผมชาย

- ศิลปะประดิษฐ์

-เพาะเห็ด

 

2.ส่งเสริมการเรียนการสอนอาชีพ

- กิจกรรมงานช่าง

- กิจกรรมงานเกษตร

- กิจกรรมงานคหกรรม

- กิจกรรมงานศิลปะประดิษฐ์

- กิจกรรมงานบริการ

 

โครงการ

กิจกรรมในโครงการ

 
 

13.โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้นักเรียนกลุ่มบกพร่องทางการได้ยินและบกพร่องทางสติปัญญา

(นางจิตรลดา)

-กิจกรรมพัฒนาการใช้ภาษามือ

- กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์

- กิจกรรมค่ายวิชาการช่วงชั้นปีที่ 1

- กิจกรรมค่ายวิชาการช่วงชั้นปีที่ 2

- กิจกรรมค่ายวิชาการช่วงชั้นปีที่ 3

-กิจกรรมส่งเสริมทักษะการแข่งขันทางวิชาการ

-กิจกรรมทัศนศึกษาประถม

-กิจกรรมทัศนศึกษาม.ต้น

-กิจกรรมทัศนศึกษาม.ปลาย

- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

 

 

14.โครงการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตนักเรียน

(น.ส.ปิยะมาศ)

-กิจกรรมพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

-กิจกรรมพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

 

โครงการ

กิจกรรมในโครงการ

 
 

15.โครงการงานฟื้นฟูสมรรถภาพนักเรียน

(นางนันทิยา)

-กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพนักเรียน

-กิจกรรมบริหารสมอง

 

 

16.โครงการพัฒนาครูและบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ

(นางรวิสรา)

-กิจกรรมอบรมการจัดทำสื่อ CAI

-อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

-กิจกรรมอบรมเทคนิคการจัดทำสื่อการเรียนการสอน

-กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และ IEP

-อบรบเชิงปฏิบัติการพี่เลี้ยงเด็กพิการในการดูแลเด็กพิการ

- อบรมให้ความรู้เรื่องระเบียบวินัย จรรยาบรรณวิชาชีพ

-กิจกรรมอบรมส่งเสริมสุขภาพจิตและพัฒนาบุคลิกภาพ

-กิจกรรมศึกษาดูงาน/อบรม/ประชุม/สัมมนา

-กิจกรรมอบรมการเงินพัสดุ

- อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการและการสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ

-กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู

- กิจกรรมผลิตสื่อการเรียนการสอน

- กิจกรรมประกวดสื่อการเรียนการสอน

- กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

-อบรมให้ความรู้การจัดทำวิจัย

ในชั้นเรียน

 

 

 

โครงการ

กิจกรรมในโครงการ

 
 

18.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน

(นางทิพย์ทิวา)

-กิจกรรมนิเทศภายใน

(นิเทศการศึกษา , นิเทศตามโครงสร้างการบริหารงาน)

- กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอน

-ประชุมประจำเดือน

-กิจกรรมปรับปรุงโครงสร้างสายงานบริหารโรงเรียน

-กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานตามแผนของฝ่าย/กลุ่มงาน

-กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจ

 

19.โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

(นายบุญเดช)

-กิจกรรมส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

-กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 

 

20.โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

(นางกมลลักษณ์)

-กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัย

- กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรนักเรียนบกพร่องทางการได้ยิน

- กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา

 

 

21.โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ประจำ

(นายพงศกาญจน์)

- กิจกรรมเยี่ยมบ้านและติดตามนักเรียน

- กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน

- กิจกรรมคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง

- กิจกรรมหอนอน

 

 

โครงการ

กิจกรรมในโครงการ

 
 

22.โครงการพัฒนาภูมิทัศน์ แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(นายประวิทย์)

 

-กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้สวนศิลป์

-กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้สวนเกษตร

-กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้

ปศุสัตว์

-กิจกรรมแหล่งเรียนรู้โรงสีข้าว

-กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการต่างๆ

- กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน

-กิจกรรมประกวดและปรับปรุงสภาพบรรยากาศในชั้นเรียน

 

23. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

(นายบุญทวี)

-กิจกรรมพัฒนาสารสนเทศ

-กิจกรรมพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

-กิจกรรมให้บริการ ICT

 

 

24.โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษา

(ว่าที่ร้อยตรีศิริพล)

-กิจกรรมประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซด์

-กิจกรรมประชาสัมพันธ์โรงเรียน

-กิจกรรมแสดงผลงานนิทรรศการนักเรียน

-กิจกรรมสัมพันธ์สานฝันชุมชน

 

25.โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

(นางอัฎฐสินี)

- กิจกรรมวิเคราะห์และจัดทำมาตรฐานการศึกษา

-กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

-กิจกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ

-กิจกรรมการจัดทำสารสนเทศ

-กิจกรรมจัดทำรายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( SAR)

- กิจกรรมจัดทำรายงานการประเมินตนเองของคณะครู  (SSR)

 

โครงการ

กิจกรรมในโครงการ

 
 

26.โครงการบูรณาการงานอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

(นายประวิทย์/

นางวิมาลา)

-          กิจกรรมงานอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 

27.โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

(นางปนัดดา)

-กิจกรรมห้องเรียนอาเซียน

-กิจกรรมการใช้ภาษาสู่อาเซียน

 

 

 

 

   

ผู้อำนวยการ  

นายครรชิต ฝายนันชัย 

   

เว็บไซต์  

   
   

   
© ALLROUNDER